Geschiedenis

Belangrijke data in de geschiedenis van het Huis van Gebed

Oktober 2002: Ds. M.D. Geuze ontvangt visie voor een Huis van Gebed tot zegen van  Christus’ Gemeente, het Joodse volk en de samenleving.

14 maart 2003: Eerste bestuursvergadering met als bestuursleden: G.J. Mekenkamp (voorzitter), L.van Twillert (tweede voorzitter), R.T. Diepeveen (secretaris), C.E. Snijders-Janse (penningmeester) en A.G. van Dalen (algemeen adjuncte)

14 mei 2003: Stichting Huis van Gebed opgericht bij notaris mr. P. Pieltjes

28 augustus 2003: Eerste vergadering van het Bestuur met de Raad van Advies: W. Achter de Molen, ds. H.D. Bondt,  ds. J. Swager en J. van Twillert. Andere leden van de Raad van Advies: P. Epe, J. Minderhoud, L. Polinder 

September 2003: De eerste Nieuwsbrief verschijnt (oplage 700)

28 oktober 2003: Het voorgangersgebedsuur komt voor het eerst bij elkaar met vier deelnemers

12 februari 2004: Eerste toerustingsavond met ds. R.J. Perk over ‘Groeien in het bidden’.

21 – 29 mei 2004: De Pinksterstonden worden voor het eerst gehouden; in gebouw ‘De Wheme’

10 juni 2004: Eerste bidstond voor de verkiezingen in gebouw ‘De Wheme’; verkiezingen voor het Europese Parlement

17 september 2004: Eerste Kroonbede in de Opstandingskerk

November 2004: Het Huis van Gebed krijgt een logo, ontworpen door M. van de Hoef, en een eigen website, gemaakt door E.J. Bulthuis

11 -15 januari 2005: De Week van Gebed voor het eerst door Huis van Gebed georganiseerd (voorheen door Gebedsplatform Nunspeet)

20 -21 mei 2005: Nacht van Gebed voor het eerst door het Huis van Gebed georganiseerd (voorheen door Gebedsplatform Nunspeet)

3 oktober 2005: Eerste morgengebed in gebouw ‘De Harmonie’, Lindelaan 1, Nunspeet. Leiding: G.J. Mekenkamp. Aanwezig: J. Beelen, M.D. en L. Geuze, E. Hardlooper, A.T. van de Pol en R. van Veen.

4 mei 2006: Eerste Bevrijdingsbede in de Hervormde Dorpskerk. Ds. J.H. Velema spreekt over ‘Bevrijding, toen en nu’.

31 oktober 2006: Eerste Hervormingsbede in de Hervormde Dorpskerk. Ds. J.H. Velema spreekt over ‘Kerkhervorming, vroeger en nú’.

December 2007: De website wordt vernieuwd door W.Schipper

1 oktober 2008: Eerste  avondgebed (en morgengebed) in het Huis van Gebed, Brinkersweg 27

3 oktober 2008: Viering van het vijfjarig jubileum in de Open Hof Kerk in Nunspeet

21 januari 2009: Ontbijt in het Huis van Gebed met burgemeester, gemeentesecretaris en wethouders van Nunspeet

5 maart 2009: Eerste predikantenbidstond; gelijktijdig met bidstond  in Reeuwijk en Dorkwerd

22 juni 2009: Eerste regiovergadering met vertegenwoordigers gebedswerk uit Elburg, Hattem, Heerde en wapenveld

31 augustus 2009: Eerste Startavond voor bidders en gebedsgroepen in Nunspeet

28 september 2009: Eerste Israëlbede in Hervormde Dorpskerk

October 2009: Eerste gebedscursus in het Huis van Gebed

9 november 2009: Eerste bidstond voor de Generale Synode van de PKN in het Huis van Gebed op verzoek van het Evangelisch Werkverband

15 juni 2010: Eerste bezinningsmiddag met voorgangers in de gemeente Elburg

23 maart 2011: Afscheid van br. G.J. Mekenkamp als secretaris. Hij wordt benoemd tot erelid

26 maart 2011: Eerste netwerkdag van Nederlandse gebedshuizen in Nunspeet

21 april 2011: Alie van Dalen, oud-bestuurslid, overlijdt op 54 jarige leeftijd

19 september 2011: Het magazine Toekomstvisie voor Nunspeet wordt aan burgemeester Van Hemmen aangeboden

8 oktober 2011: Eerste Nationale Gebedsdag in Nunspeet, waaraan onder meer burgemeester Van Hemmen en wethouder Koster meewerken

21 maart 2012: Afscheid  van zr. E. Hardlooper-Rekers als penningmeester. Zij wordt benoemd tot erelid

21-26 januari 2013: Week van Gebed wordt door de jeugdgroepen Eljada en Eljakim georganiseerd en niet langer door het Huis van Gebed

2 september 2013: De website wordt vernieuwd door Jeroen Dijkgraaf

21 september 2013: Viering tienjarig jubileum in de Open Hof Kerk in Nunspeet

29 november 2013: Ds.M.D.Geuze, coordinator van het Huis van Gebed sinds 2003, neemt afscheid

Terug naar boven

Oprichting Huis van gebed Nunspeet

Kerkredactie RD Geplaatst: 17-9-2003 | 10:43 Laatst gewijzigd: 17-9-2003 | 10:43

NUNSPEET – In Nunspeet is gisteren de stichting  Huis van Gebed van start gegaan. De stichting heeft zich ten doel gesteld het dienen en ondersteunen van christelijke gemeenten en van de samenleving op de Noordwest-Veluwe door meditatie en gebed.

Bestuursleden van de stichting komen uit de plaatselijke hervormde gemeente, de christelijke gereformeerde kerk, de Nederlands gereformeerde kerk, de gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt, de evangelische gemeente en de Vergadering van gelovigen. Coördinator is ds. M. D. Geuze, hervormd predikant. De stichting gaat verschillende activiteiten ontplooien, waaronder het beleggen van bezinningsbijeenkomsten, het houden van bidstonden, het uitgeven van een nieuwsbrief en het ondersteunen van reeds bestaande gebedsgroepen binnen de diverse Nunspeetse kerken. Volgens een persbericht wil de stichting in de toekomst een pand in Nunspeet of omgeving betrekken, zodat het Huis van Gebed ook daadwerkelijk een ruimte wordt waar plaats is voor bezinning, bijeenkomsten, ontmoeting en gebed. Het Huis van Gebed is bedoeld voor alle christenen. Zo zullen ook alle voorgangers in Nunspeet benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan een maandelijks gebedsuur. Bestuurslid Rolf Diepeveen, desgevraagd: Het is niet gezegd dat ze allen zullen meedoen, maar ze zullen wel allen benaderd worden. De initiatiefnemers spreken over „een interkerkelijke beweging van gelovigen, die uitgaat van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, zoals dat beleden wordt in de artikelen 3 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. Op dit fundament wil de stichting staan voor éénheid in de hoofdzaken van het christelijke geloof, voor vrijheid in de bijzaken en voor liefde in alles. Het Huis van Gebed moet een stimulans zijn om christenen met verschillende achtergrond bij elkaar te brengen, zodat zij elkaar accepteren en gezamenlijk kunnen bidden en danken. Voorzitter G. J. Mekenkamp: “Verootmoediging voor, verzoening met en aanvaarding van elkaar als christenen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Alleen zo kunnen we werkelijk samen bidden, danken en lofprijzen ten behoeve van de christelijke gemeenten, Israël, zending en evangelisatie, de wereld, onze samenleving en de overheid. “Ook ds. Geuze is overtuigd van het belang: “Bidden, zowel persoonlijk als gezamenlijk, is een bijbelse opdracht met een door God beloofde krachtige uitwerking. Met elkaar bidden geeft een band en is een getuigenis. We zijn allemaal geroepen om het ene lichaam van de Heere Jezus Christus op te bouwen. Daarom hebben we elkaar nodig, ook elkaars gebed.” In de raad van advies van het ‘Huis van Gebed’ hebben twee predikanten zitting: ds. H. D. Bondt, gereformeerd vrijgemaakt predikant te Nunspeet, en ds. J. Swager, gereformeerd predikant te Doornspijk.

Terug naar boven

Huis van Gebed Nunspeet viert eerste lustrum

Met een broodmaaltijd in de hal van de NGK, ‘Open Hof’, werd vrijdagavond het vijfjarig bestaan van de stichting Huis van Gebed herdacht. Dat er voor deze dag is gekozen en niet voor de oprichtingsdatum (14 mei), heeft te maken met het feit dat er vanaf nu niet alleen ’s morgens van 8.45 tot 9.45 uur een gebedsuur wordt gehouden, maar dat er ook ’s avonds van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid is om samen te bidden. De ingebruikname van de nieuwe locatie aan de Brinkersweg 27, was een goede aanleiding om allen die zich bij het ‘Huis van Gebed’ betrokken voelen, daarvoor uit te nodigen.

Ds. L.P. Blom, voorzitter, heette iedereen hartelijk welkom. Hij ging kort in op de aanleiding voor deze gebeurtenis en ging daarna voor in gebed.

Tijdens de maaltijd werd er door de coördinator, ds. M.D. Geuze, teruggekeken op de afgelopen periode. Er is grote dankbaarheid voor wat er onder de zegen van de HEERE tot stand is gekomen. Het gebedswerk groeit en ook voor de komende tijd zijn er een aantal nieuwe initiatieven te verwachten om ook de diepgang ervan te bevorderen.

Spreker verwonderde zich over de manier waarop de nieuwe gebedsruimte werd verworven en gereed gemaakt. Meerdere sponsoren hebben op uiteenlopende manieren bijgedragen aan de nodige aanpassingen en aan de inventaris. Ook daarvoor past dankbaarheid.

De tweede voorzitter, br. G. Bout, sprak over de noodzaak van, en de opdracht tot gebed n.a.v. het Schriftwoord uit 1 Tim. 2 : 1-7. Hij sloot zijn meditatie af met een voorbeeld van gebedsverhoring binnen de kring van zijn gezin.

Terwijl bestuursleden, leden van de Raad van Advies en overige aanwezigen genoten van het goed verzorgde etentje en de ongedwongen sfeer, werden nog enkele personen bedankt voor hun inzet rond het werk van het Huis van Gebed.

Na het zingen van enkele lofliederen en het dankgebed door een van de leden van de Raad van Advies, was er nog gelegenheid de nieuwe locatie te bezoeken.

G.J. Mekenkamp

Terug naar boven

Huis van Gebed Nunspeet viert 10-jarig bestaan –
‘Groot is Uw trouw’

Zaterdag 21 september vierde het Huis van Gebed in Nunspeet zijn tienjarig bestaan in de Open Hof kerk. Aan het begin van de broodmaaltijd zongen we het lied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. De voorzitter van het bestuur, broeder G. Bout, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder burgemeester Van Hemmen van Nunspeet en burgemeester De Lange, voorzitter van het Huis van Gebed in Elburg, de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken en alle gasten. De heerlijke maaltijd werd besloten met Schriftlezing en gebed door ds. L.P. Blom, oud-bestuurslid van het Huis van Gebed.

Na de broodmaaltijd vertelde ds. M.D.Geuze over het ontstaan, de activiteiten, de veranderingen en de visie van het Huis van Gebed. Zijn vrouw zorgde voor een ‘plaatje bij het praatje’. Zij gaf een presentatie over het Huis van Gebed in de afgelopen tien jaar. 

Daarna zongen we dank- en lofpsalmen en -liederen onder leiding van zuster W. het Lam en begeleid door zuster. E. Hardlooper op de piano en zuster H. Knol op het orgel.

Na de pauze kwam als verrassing voorbede voor  en zegening van de coӧrdinator,  zijn vrouw en zoon en van het bestuur door de aanwezige predikanten. Daarna zagen we een film over de gebedsopwekking in Cali, Columbia. God gebruikte een jonge voorganger met zijn vrouw om de voorgangers van de stad  samen op de knieën te brengen. Dit leidde tot een gebedsopwekking in de gemeenten, de macht van de drugsbaronnen werd verbroken en Gods vrede kwam over de stad. De voorganger werd vermoord, maar zijn sterven bracht veel vrucht voort.

Ds. R.J. Perk sprak hierna een appèlwoord over ‘De toekomst van de gebedsbeweging in Nederland’. Hij zag vier kansen voor de komende tijd: Gebedsgroepen als verbindingstroepen met name de nationale Week van Gebed in januari; gebedsgemeenschappen als moderne kloosters voor spirituele zoekers die de kerken niet meer zien zitten; bidders als wachters op de muren, die Gods stem verstaan en Gods woorden doorgeven aan Christus’ Gemeente en aan de samenleving; bidders die dienstbaar willen zijn aan de samenleving. ‘Er kan geen tweedeling bestaan tussen gebed en dienstbaarheid. Gebed maakt moedig om het welzijn van de samenleving te zoeken’. Ds. Perk sprak met kracht en zijn woorden maakten diepe indruk.

De coӧrdinator en zijn vrouw kregen tien rozen aangeboden. Mocht er voor hen een woestijntijd aanbreken dan boodschappen de rozen: ‘De woestijn zal bloeien als een roos’.

Hierna sprak burgemeester Van Hemmen woorden van felicitatie en dank. Hij had deze viering als heel bemoedigend ervaren. Zuster M. Bouw – die met haar  overleden man ds.W.J.Bouw twintig jaar geleden het Huis van Gebed in Utrecht oprichtte -, sprak bemoedigende woorden vanuit 2 Kor. 5:14-21: ‘Het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ en ‘ons de bediening van de verzoening gegeven heeft’. Daarna sprak de coӧrdinator een dankwoord en een dankgebed uit. We eindigden met het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’.  Het was een gezegende viering! Gods trouw in het verleden ervaren, geeft kracht in het heden en hoop voor de toekomst! God alleen alle eer en dank!

Ds. M.D. Geuze

Terug naar boven