Wat is het Huis van Gebed?

Het Huis van Gebed in Nunspeet is een interkerkelijke stichting – opgericht in 2003 – die zich inzet voor persoonlijk én gezamenlijk gebed.
Gebed voor de christelijke gemeenten en voor de samenleving, in het bijzonder op de Noordwest Veluwe.

Fundament Huis van Gebed
Het Huis van Gebed wil bij zijn handelen uitgaan van het geloof in de Heere Jezus Christus als het Hoofd en het Fundament van Zijn Gemeente. Het Huis erkent Hem als zijn Hoofd en Fundament.
Het Huis van Gebed aanvaardt de hele Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, zoals dat beleden wordt in de artikelen 3 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie.
Het Huis van Gebed wil staan voor eenheid in de hoofdzaken van het christelijke geloof, voor vrijheid in de bijzaken en voor liefde in alles. (artikel 3 Statuten)

Doel
Het Huis van Gebed wil een oefenplaats zijn in:

 • verootmoediging voor elkaar en verzoening met elkaar als christenen
 • aanvaarding van elkaar als gelovigen. We zijn leden van het ene lichaam van Christus
 • aanbidding en lofprijzing van Gods Naam
 • geestelijk strijden tegen de machten van de duisternis
 • het doen van dankzegging en voorbede voor Gods ene Gemeente, voor de christelijke gemeenten, voor Israël en de volken, voor zending en evangelisatie, voor overheid en samenleving
 • het verlenen van eerste pastorale en/of diaconale hulp aan allen, die een beroep op het Huis van Gebed doen; waar nodig met doorverwijzing naar plaatselijke gemeenten en/of andere instellingen van hulpverlening

Het Huis van Gebed wil een plaats van vorming en toerusting zijn voor:

 • voorlichting over en onderwijs in gebed en wat daarmee samenhangt
 • het naar behoefte stimuleren en coӧrdineren van gebed en bidstonden

(artikel 2 van de Statuten)

Middelen
Het Huis van Gebed wil het bovengenoemde doel bereiken door:

 • het beleggen van bezinningsbijeenkomsten
 • het houden van bidstonden
 • het uitgeven van een Nieuwsbrief
 • het verwerven en beheren van een pand als locatie
 • alle andere middelen, die in overeenstemming zijn met het doel

(artikel 4 van de Statuten)

Bidden werkt!
Wij geloven, dat bidden zowel persoonlijk als gezamenlijk een Bijbelse opdracht is waaraan de belofte van verhoring is verbonden.
Met elkaar bidden geeft een band en bouwt elkaar op in geloof, hoop en liefde!
Samen bidden, in eenheid en waarheid, is een getuigenis!