Update 5 – Overdenkingen – Week voor Pasen

ZONDAG 5 APRIL 2020:

Roep tot Mij en Ik zal je antwoorden  ( Jeremia  33  :  3a ).

Waar begint deze tekst mee ?  Wat zegt God ?

Met roepen of met antwoorden?  Met roepen, zal je zeggen.

Inderdaad!

God nodigt ons uit om te roepen tot Hem. Om te vragen. Om te bidden.

Hij wil ons inschakelen in Zijn dienst door middel van het gebed.

Hij geeft ons mensen  VERANTWOORDELIJKHEID!

——Hij belooft de zaai- en de oogsttijd.

Maar de mens moet het zaad verzamelen, dan zaaien, de akker bewerken en maaien.

Zo geeft God aan de mens dus verantwoordelijkheid.

——God voorziet ons van voedsel en drank.  Maar het eten en drinken laat Hij aan ons over.

——God heeft het ijzererts in de aarde gegeven. Maar Hij maakt er geen schroevendraaier of auto of een schip van.

Dat laat Hij aan ons over.

Wij mensen hebben dus duidelijk een verantwoordelijkheid!

Hier, in deze tekst, om te roepen, om te bidden.

Om in de voorbede te staan voor ons land.  Om te bidden om herstel en genezing van b.v.  de coronavirus ziekte.

Om te bidden om een geestelijke herleving.

En gelukkig, de Heilige Geest, Die de Geest van de gebeden is, wil ons hierbij helpen.

Ik las in een boek van de bekende Engelse voorganger Derek Prince :

                                     “God schudt politieke en economische systemen, vorstenhuizen en volken.

                                      Als Gods volk aan het bidden is, wordt het vuur van hun gebeden samen met de wierook

                                      van aanbidding op de aarde geworpen om daar de veranderingen te bewerkstelligen

                                      waar we voor bidden.

                                      Als we dit beeld, van hoe God onze gebeden beantwoordt, vast kunnen zetten in ons

                                      denken, dan motiveert ons dat enorm om Hem dagelijks te zoeken en nog intenser

                                      te bidden dat Zijn wil op aarde zal geschieden.”

Vandaar :  Volhard in het gebed  ( Romeinen  12  :  12)

                                                                                                       Ds. W.H.B. ten Voorde

MAANDAG 6 APRIL 2020:

Vanmiddag zong ik het lied: “Hef je hoofd omhoog”. Achteraf precies wat ik even nodig had. Later zag ik dat het uit psalm 24 was genomen.

Ja wat hebben we dat nodig onze hoofden op te heffen en onze ogen te richten op de Koning, Jezus Christus, de Redder van de wereld! Zonder erg in zijn onze ogen gericht op alles wat ons bezig houdt met alles wat er nu gebeurt. Het nieuws, het coronanieuws met zoveel verdrietigs!!. Wie heeft er nu geen problemen? Het is wereldwijd! Toch! Hef je hoofd omhoog, kijk naar je Heiland!! Hij heeft het gezegd in Matteus 24 dat er nog veel zal gaan gebeuren. Toch is Hij de Koning der Ere en zelfs ook de biddende Hogepriester, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

De bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards beklemtoont heel ernstig de grote waarde van het gebed. Bij het gebed betrok Edwards ook Gods voorzienige leiding in het wereldgebeuren. Na een nationale gebeds- en vastendag verhoorde God de smeekbede van het volk. “Gebed is een krachtige scharnier, waarop de deur van Gods voorzienigheid draait”.  Het is dus God, Die het doet, maar Hij wil gebeden zijn! Naast het individuele gebed benadrukt Edwards ook het gezamenlijke gebed, maar dat is nu wat moeilijker uit te voeren. Het Huis van Gebed vertelt echter over allerlei mooie mogelijkheden hoe toch te bidden. Alleen of samen of digitaal  met meerderen enz. De bemoedigende apps gaan over de hele wereld. Een opwekking kunnen we nu niet goed zien gebeuren, maar wat gebeurt er nu in de harten van de mensen? De Heilige Geest weet er alles van. We mogen bidden om vergeving van zonden van onszelf en van ons land en de hele wereld. In het kostbare lijden en sterven van onze Heiland aan het Kruis zien we Zijn kostbare Bloed, dat reinigt van alle zonden voor iedereen, die in Hem gelooft. Wat heeft ons land en de wereld dat nodig!

Richard Foster zegt onder andere zo mooi over het gebed: Weten we eigenlijk wel, waarom de Almachtige God van de schepping ervoor kiest om gebed te beantwoorden? Het is omdat Zijn kinderen vragen. God heeft behagen in ons gebed, vreugde in ons vragen en Zijn hart wordt verwarmd door ons bidden. Foster spreekt ook over voorbede: intercession, dat het ook verband kan houden met gebed voor opwekking. Laten we ondanks alles toch voor een opwekking blijven bidden en onze hoofden omhoog heffen. Het gebed brengt ons in de ruimte van God!

Rika ten Voorde

DINSDAG 7 APRIL 2020:

Mooie mensen, wat leuk dat je de tijd neemt om deze overdenking te lezen. Deze week leven we toe naar Goede Vrijdag en naar Pasen en staan we stil bij het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus. En ik wil deze overdenking graag starten met de volgende vraag, wat is volgens jou de reden dat Jezus naar aarde kwam? Op het oog misschien een eenvoudige vraag, waar je in enkele seconden een antwoord op hebt geformuleerd. Als je dit weekend online diensten bijwoont dan krijg je hier ongetwijfeld het volgende antwoord op: God heeft de mens goed gemaakt en de mens krijgt de kans om zijn/haar leven in te richten zoals die dat zelf wil. De mens kiest ervoor om zelf te bepalen wat goed en slecht is en kiest daarmee tegen de Schepper. Er is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens en die kan alleen gedicht worden door goddelijk ingrijpen. Jezus, de eniggeboren Zoon van God komt naar de aarde om te lijden, te sterven en op te staan, zodat we weer tot God kunnen naderen. Hij draagt de straf die wij verdiend hebben, daardoor hoeven wij niet te lijden en te sterven, maar ontvangen we redding en het eeuwige leven.

Ik denk dat de komst van Jezus naar de aarde ons nog meer te vertellen heeft dan dit antwoord. Als we Zijn komst en Goede Vrijdag en Pasen uitleggen als hét antwoord op onze zonde, als we zeggen dat Jezus is gekomen om ons de hemel in te krijgen, dan is de kans aanwezig dat we deze gebeurtenis teveel beperken. Begrijp me niet verkeerd, ik ben ervan overtuigd dat we zondig zijn en dat we door Jezus dood en opstanding gered zijn. En tegelijk is dit in mijn ogen slechts een deel van het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Ik denk dat de dood van Jezus ook een gevolg was van Zijn ultieme gehoorzaamheid aan God en Zijn weigering om mee te gaan met de wensen en verlangens van de machthebbers van Zijn tijd. Hij kwam om te laten zien hoe God het leven bedoeld heeft en Zijn gehoorzaamheid en radicaliteit voor God leidde tot de kruisdood. Een van de redenen van Jezus komst naar aarde, is dat Hij kwam om Gods manier van leven te vervullen, als we naar Jezus kijken dan zien we Gods bedoeling met het leven (Matt. 5:17). Een vraag die dan bij mij opkomt is de volgende: wat is dat leven dan? Wat kenmerkt Jezus? En wat is het voorbeeld dat Hij heeft voorgeleefd?

Laten we kijken naar een bekende gebeurtenis, vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen. Hij kiest ervoor om de voeten van Zijn volgelingen te wassen, een taak voor slaven en dus zeker niet passend bij de status van Jezus (Johannes 13:1-20). Hij leert Zijn volgelingen om niet teveel aandacht te geven aan je eigen status en radicaal de ander te dienen. Johannes verwoordt het als volgt in 1 Johannes 4: ‘Als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben’. Jezus leefde dit ten volle uit, overal waar Hij kwam had Hij lief en handelde Hij liefdevol. Als we zeggen dat we Jezus volgen, in Hem geloven, dan kan het niet anders dan dat we op dezelfde manier gaan liefhebben.

Lees Efeziërs 5: 1-2 en Filippenzen 2: 5-11. In deze teksten roept Paulus op om te zijn zoals Jezus, om lief te hebben als Jezus. Neem de tijd om deze stukken een paar keer door te lezen en wees even stil. Vraag de Heilige Geest om deze woorden te laten landen in je hart. Vraag Jezus of Hij wil laten zien hoe Hij een voorbeeld is, wat zijn Zijn gedachten, hoe kijkt Hij naar mensen, waar is Zijn hart vol van? Ik wil je uitdagen om de gedachten die bij je naar boven komen bij God te brengen, spreek uit hoe je Jezus wil navolgen, wat je verlangens zijn en wat vind je hierin lastig vindt.

Jij en ik zijn gered op grond van ons geloof (Rom. 5:1) en ons getuigenis (Rom. 10:9). Het geloof is een voortdurend proces waarin we steeds nieuwe aspecten van Jezus kunnen ontdekken en toepassen in ons eigen leven. Best wel cool om zo van dag tot dag vernieuwd te worden (2 Kor. 3:18) en het voorbeeld van Jezus na te volgen. Jezus leefde radicaal en gehoorzaam en dit leidde tot Zijn dood. De vraag aan jou en aan mij is in hoeverre we bereid zijn om Jezus te gehoorzamen en na te volgen. Romeinen 8:17 zegt het als volgt, ‘Samen met Christus zijn we erfgenamen: wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister’. Dat zijn grote woorden en die kunnen abstract lijken, maar misschien zijn deze woorden wel extra relevant in de huidige tijd.

Groetjes! 
Christian

WOENSDAG 8 APRIL 2020:

`Standing in the gap`
Als de onrust in de wereld groot is, onzekerheid groeit, mensen bang zijn, mensen ziek zijn; dan vraagt dat om gebed. Het beste wat we kunnen doen is naar onze Hemelse Vader gaan. Ik lees op dit moment in het Bijbelboek Numeri. Ook hier lezen we over een situatie waar een plaag is uitgebroken (Numeri 16). Het volk is opstanding geweest ten opzichte van God,
en ook van Mozes. Ze willen niet meer verder in het plan van God. God is boos op het volk en wil ze straffen… er staat zelfs vernietigen (daar wordt je stil van).

Mozes echter staat op en zegt tegen Aaron (vers 46): “Neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar, en leg er reukwerk op, en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen, want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heer; de plaag is al begonnen.” Mozes en Aaron gaan tussen het volk staan waar de ziekte is uitgebroken en gaan bidden voor verzoening.

Ze zien wat er met het volk gebeurt, en beginnen met bidden. Ze laten hier al een schaduw van Jezus zien: ze brachten verzoening voor het volk. En de plaag werd tot stilstand gebracht (vers 48).

Verzoening; wat bekent dat? Het Engels woord voor verzoening helpt om de betekenis te begrijpen: atonement. At-one-ment = als één bedoeld.
Dat wat gescheiden is weer één maken zoals het oorspronkelijk was.
Goede vrijdag en Pasen vieren gaat over een God die er nu op uit is om de wereld te redden. Jezus die niet alleen voor ons pleit voor verzoening zoals Mozes en Aaron, maar zijn leven geeft als offer voor volmaakte verzoening. Wij mogen door Hem weer één worden met Jezus en de Vader. Een wereld die van God af beweegt, mag zich omkeren om de ontferming en trouw van onze God te ervaren. Wil jij net als Mozes en Aaron juist nu een bidder zijn? Bidden dat wat van God gescheiden is, weer onder zijn zorg, liefde en gezag mag gaan staan? Mensen die in hun angst en onzekerheid weer thuiskomen bij Jezus. De wereld niet meer hetzelfde wordt, maar dat het koninkrijk van God juist nu mag doorbreken op veel plekken? Ps. Dan sta je met Jezus; Hij pleit ook nu voor ons bij de Vader in de Hemel (Hebreeën 4:14).

Arjen Vos

DONDERDAG 9 APRIL 2020:

HOE DANKEN, BIDDEN EN AANBIDDEN IN DE CORONA-CRISIS?

We mogen de HEERE danken voor Wie Hij is en blijft: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; Uw trouw is groot! (Klaagliederen 3:22,23)

We mogen de HEERE bidden om Zijn ontferming: HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan Uw ontferming (Habakuk 3:2)

We mogen de HEERE aanbidden in Zijn rechtvaardige oordelen: En ik (Johannes) hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zijn zal, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander ( een engel) bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig (Openbaring 16: 5-7).

Aan deze Bijbelwoorden moest ik denken. Er zijn echter meer onderwerpen voor dankzegging, gebed en aanbidding waar andere Bijbelwoorden voor zijn om die te gebruiken. Veel hangt af van onze persoonlijke situatie. Maar er is stof genoeg om de HEERE te danken, te bidden en te aanbidden. Laten we daarin volharden, in Jezus’ Naam, door de kracht van de Heilige Geest!

Nunspeet, 7 april 2020 M.D.Geuze

VRIJDAG 10 APRIL 2020:

In de wereld is er altijd druk. In het Koninkrijk van God is er altijd vrede.

Op dit moment zijn er duizenden steden leeg. Mensen zitten thuis. De regering vraagt hen om thuis te blijven. Er is een lockdown die van toepassing is op miljoenen mensen. Beeld je het eens in: lege straten in Amsterdam, in New York en in Parijs. Vaak is het vol met mensen en is het druk, chaotisch. Nu, is het kalm en rustig. De wereld om ons heen is in rust, maar de wereld is dat zeker niet. De wereld is druk. Die miljoenen mensen zitten thuis vol met zorgen. Blijf ik en mijn naasten gezond? Heb ik genoeg te eten? Hoe zit het met mijn baan? Hoe kan ik straks alles nog betalen? Hoe zit het met de toekomst? Al zijn de steden leeg, het is nog steeds druk. De wereld is druk. De wereld is gebroken. Ook al is zij stil.

Middenin de drukte van de stilte om ons heen zien we iemand die naar ons toe rent.

Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen…

Vrede is het antwoord. En, vrede is realiteit. Het is echt en toegankelijk. De wereld is druk. De wereld heeft vrede nodig. Alle drukte en zorgen gaan het verstand van ons te boven. We hebben vrede nodig die ons verstand te boven gaat.

Vrede kunnen we niet oproepen, of in onszelf creëren. Wat is dan de boodschap van die lieflijke voeten die ons het goede nieuws brengt? Het goede nieuws gaat over vrede, en wel over een persoon. Het gaat om de Vredevorst aan wiens vrede geen eind zal komen.

Vrede is een persoon. Vrede is Jezus. Jezus is de Prins van Vrede. Hij leeft voor eeuwig en aan zijn vrede zal geen eind komen. Geloof in Jezus, roep Hem aan. Ontvang de vrede van Hem, ontvang eeuwig leven en bevrijding van zonden en de drukte in deze wereld.

In de wereld is er altijd druk. In het Koninkrijk van God is er altijd vrede. Zie op Jezus. Ontvang zijn vrede.

Jonathan Varwijk